Przejdź do treści

Nabór kandydatów na zajęcia warsztatowe z zakresu grup wsparcia i rozwoju osobistego dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dodane przez monika.lyczba@… - pt., 02/24/2023 - 11:39
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Zajęcia warsztatowe z zakresu grup wsparcia i rozwoju osobistego

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta UŚ ogłasza nabór na warsztaty "Grupy wsparcia i rozwoju osobistego".  Spotkania Grupy odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu. Warsztat obejmuje 6/8 spotkań. Celem warsztatów jest zapewnienie studentkom i studentom możliwości głębszego rozumienia swoich potrzeb, zasobów i ograniczeń, aby ułatwić proces świadomych zmian. Uczestnictwo w grupie pozwala lepiej się komunikować: uważniej słuchać i jaśniej wypowiadać własne potrzeby. Warsztat daje szansę na wzrost świadomości własnego stanu psychicznego i lepsze radzenie sobie z trudnościami. Umożliwia też rozwinięcie zdolności do wczuwania się w przeżycia innych. Podczas warsztatów studenci i studentki mają możliwość  dzielenia się własnym doświadczeniem i czerpania z doświadczeń innych członków grupy. Grupa daje poczucie, że nie jest się osamotnionym ze swoimi trudnościami. Spotkania mają przynosić poczucie ulgi, bycia usłyszanym, przyjętym, włączonym. Warsztaty są prowadzone w nurcie Gestalt. Odbywają  się w specjalnie zaprojektowanej i przygotowanej przestrzeni, która ma wzmacniać poczucie bezpieczeństwa i dać możliwość otwarcia się na relację. 

Uczestnikami zajęć warsztatowych mogą być studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, którym do ukończenia studiów pozostały nie więcej niż cztery semestry.

Zajęcia będą się odbywać w dniach 15 marca - 22 czerwca 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji, Katowice ul. Bankowa 11B, sala 2.42, II p 

Zgłoszenia na należy składać w terminie do 10 marca na Wydziale Prawa i Administracji w pok. 2.42.  Komplet dokumentów zawiera: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” 


Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)

Regulamin projektu:

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, dr hab. Grzegorz Dobrowolski, prof. UŚ, e-mail: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl