Przejdź do treści

Zadania

ZADANIE 1 Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych [Moduł 1]

Dostosowanie programów kształcenia wynika z potrzeby dostosowania kształcenia na UŚ do potrzeb społeczno-gospodarczych, określonej na podstawie konsultacji z przedstawicielami rynku pracy oraz wynikającej z dokumentów strategicznych dla szkolnictwa wyższego. Zadanie uwzględnia zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje w zależności od obszaru kształcenia.

W ramach projektu planowane jest utworzenie i modyfikacja kierunków studiów w ramach I i II stopnia na Wydziałach:

 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Nauk Przyrodniczych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Zostanie utworzonych 5 nowych programów studiów:

 • II st. "Komunikacja promocyjna i kryzysowa"
 • II st. "Twórcze pisanie i marketing wydawniczy"
 • I st. "Komunikacja 2.0"
 • II st. "Administrowanie środowiskiem"
 • Indywidualne Studia Nauczycielskie

oraz zmodyfikowanych zostanie 26 kierunków:

 • I stopnia: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych
 • I stopnia "Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych"
 • II stopnia "Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej NOWEJ SPECJALNOŚCI Mixed Reality"
 • I stopnia "Muzyka w multimediach"
 • I stopnia "Etnologia i Antropologia kulturowa"
 • II stopnia "Mechatronika"
 • I stopnia "Chemia"
 • II stopnia "Chemia"
 • I stopnia "Fizyka medyczna"
 • II stopnia "Socjologia"
 • II stopnia "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna"
 • I stopnia "Inżynieria biomedyczna NOWA SPECJALNOŚĆ Nowoczesne technologie inżynierskie w medycynie"
 • II stopnia "Geografia" poprzez utworzenie nowej SPECJALNOŚCI "Monitoring zmian krajobrazu"
 • I stopnia "Geografia"
 • I stopnia "Geologia"
 • I stopnia "Ochrona środowiska"
 • I i II stopnia "Biotechnologia"
 • I i II stopnia "Biologia"
 • I stopnia "Pedagogika" SPECJALNOŚĆ "Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne"
 • II stopnia "Mikro i nanotechnologia"
 • II stopnia "Informatyka"

Dodatkowo planowane jest utworzenie "Indywidualnych studiów nauczycielskich" organizowanych przez Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.

Dostosowanie programów kształcenia na UŚ jest spójne z listą kierunków i specjalizacji uznanych przez polskich pracodawców za kluczowe i obejmuje następujące dziedziny: nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki. Są to kierunki, które poprzez wyposażenie studentów i studentek w praktyczne umiejętności oczekiwane na rynku pracy odpowiadają również na potrzeby społeczno-gospodarcze, np. w zakresie orientacji w nowoczesnych technologiach, umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych, wiedzy o tendencjach rozwojowych rynku, w tym nowych mediów oraz poruszania się w segmentach przemysłów kultury i kreatywnych. W zadaniu zaplanowano zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji poszczególnych działań.

ZADANIE 2 Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia [Moduł 1]

Zadanie obejmuje włączenie wykładowców z zagranicy (profesorów wizytujących oraz wykładowców z zagranicy posiadających znaczące osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej i/lub artystycznej) w prowadzenie zajęć w ramach programów kształcenia na Wydziałach UŚ. Realizacja zadania pozwoli na wprowadzenie informacji o najbardziej aktualnych trendach w nauce i kształceniu na świecie, dzięki czemu studentki i studenci nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale także podniosą kompetencje językowe (większość zajęć będzie powadzona w języku angielskim).

ZADANIE 3 Bilans kompetencji [Moduł 2]

Zad. obejmuje BILANS KOMPETENCJI dla każdego studenta i studentki objętych wsparciem w ramach zadań 4, 5, 6 i 7 w Module 2. Zadanie pozwoli na zbadanie różnicy pomiędzy stanem kompetencji i kwalifikacji uczestników projektu przed rozpoczęciem projektu i po otrzymaniu wsparcia

ZADANIE 4 Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje [Moduł 2]

Zadanie obejmuje działania, które pozwolą na podniesienie kluczowych kompetencji studentek i studentów oraz zdobycie praktycznych umiejętności cenionych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, które zwiększą konkurencyjność uczestników projektu na rynku pracy. Katalog szkoleń i warsztatów powstał na podstawie konsultacji UŚ z pracodawcami, raportów UŚ dotyczących losów absolwentów, którzy wskazują na zapotrzebowanie w szczególności na kompetencje obok zawodowych, również komunikacyjne i analityczne.

Zadanie obejmuje szkolenia certyfikowane oraz zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje. Szkolenia będą kończyć się egzaminem, po którego zdaniu studenci otrzymają certyfikat, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. Zajęcia warsztatowe pozwolą na podniesienie przez studentki i studentów kompetencji zawodowych, analitycznych i komunikacyjnych.

ZADANIE 5 Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych [Moduł 2]

Zadanie obejmuje dodatkowe zadania praktyczne dla studentek i studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych. Jest to praktyczne uzupełnienie kompetencji uczestników w zakresie ściśle związanym z możliwościami stawianymi przez współczesny rynek pracy w danej branży, w tym rozwiązywanie w zespołach projektowych problemów związanych z różnymi dziedzinami nauki w zależności od kierunku studiów.

ZADANIE 6 Wizyty studyjne u pracodawców[Moduł 2]

Zadadnie obejmuje realizację wizyt studyjnych u pracodawców celem weryfikacji wiedzy nabytej na studiach w kontakcie ze środowiskiem pracy i zdobycie praktycznych umiejętności związanych z daną branżą. Zadanie pozwoli na zapoznanie się studentek i studentów z organizacją pracy w wybranych podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego, w zakresie zarządzania i funkcjonowania pracowników w naturalnym środowisku pracy. W ramach wsparcia poza zajęciami merytorycznymi podczas wizyty, założono dla każdego uczestnika projektu transport i ubezpieczenie, a w wyjątkowych przypadkach dodatkowo wyżywienie i nocleg.

ZADANIE 7 Różne formy aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami [Moduł 2]

Zadanie zakłada realizację różnych form aktywności, w tym warsztatów i zajęć praktycznych z pracodawcami. Działanie ma na celu podniesienie kompetencji studentek i studentów z zakresu kompetencji zawodowych, analitycznych oraz komunikacyjnych. Kontakt z pracodawcami w ramach założonych zajęć ma pozwolić na weryfikację wiedzy teoretycznej nabytej na studiach z oczekiwaniami pracodawców.

ZADANIE 8 Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów [Moduł 3]

Stażami zostaną objęci studenci i studentki kierunków ze wszystkich obszarów kształcenia realizowanych na UŚ, dzięki czemu zostaną zniwelowane różnice w dostępie do praktycznych form kształcenia pomiędzy kierunkami ścisłymi i przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi oraz artystycznymi.

Minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych. Zaplanowano staże 1-miesięczne w wymiarze 120 h oraz staże 3-miesięczne w wymiarze 360 h, przy czym staże nie będą obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu. Programy stażowe w projekcie uwzględniają zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01). UŚ będzie prowadził stały monitoring staży pod kątem gwarantowania ich wysokiej jakości w zakresie zgodnym z zaleceniami.

ZADANIE 9 Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni [Moduł 6]

Zadanie obejmuje działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry badawczo-dydaktycznej UŚ w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia zajęć w językach obcych w formie szkoleń, warsztatów oraz zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych, a także staży dydaktycznych. Nabycie nowych kompetencji dydaktycznych przez kadrę badawczo-naukową poskutkuje urozmaiceniem, unowocześnieniem i zwiększeniem efektów kształcenia prowadzonych przez nią zajęć, a przez to lepszym wykształceniem studentów i studentek UŚ, zgodnym z wymogami rynku pracy. Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr

ZADANIE 10 Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych [Moduł 6]

Zadanie obejmuje realizację szeregu szkoleń dla kadry kierowniczej i administracyjnej, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania i zarządzania uczelnią poprzez podniesienie ich kompetencji zarządczych (w tym w zakresie kompetencji administracyjnych, informatycznych, analitycznych, komunikacyjnych i językowych). W celu racjonalnego i wydajnego wydatkowania środków, zaplanowano zrealizowanie głównie szkoleń zamkniętych, które charakteryzują się preferencyjnymi cenami. Specjalistyczne szkolenia m.in. informatyczne i językowe zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb kadry administracyjnej i kierowniczej - w ich ramach założono koszty dojazdu i utrzymania.

ZADANIE 11 Wprowadzenie i modyfikacja informatycznych narzędzi zarządzania UŚ [Moduł 6]

Zadanie obejmuje opracowanie nowych oraz modyfikację istniejących narzędzi informatycznych, dot. takich obszarów informatyzacji UŚ, jak: USOS, SAP, Portal Pracownika, Baza Wewnętrznych Aktów Prawnych, Bezpieczeństwo Informacji, Tożsamość Elektroniczna, CRM. Wszystkie narzędzia są niezbędne aby urzeczywistnić proces doskonalenia jakości kształcenia w zakresie obsługi studenta, upraktycznienia studiów oraz wsparcia procesu zarządzania UŚ.

ZADANIE 12 Wsparcie uczelnianej struktury związanej z absorpcją środków finansowych [Moduł 6]

Utworzenie struktury związanej z absorpcją środków będzie obejmowało całą uczelnię, poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjno-administracyjnych oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia dla kadry naukowo-dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej w pozyskiwaniu funduszy typu Horyzont 2020, co znacząco wpłynie na wzmocnienie procesu zarządzania UŚ. Zadanie obejmuje:

 • zmiany strukturalne związane z utworzeniem nowego etatu w administracji centralnej (1 osoba) oraz przeznaczeniem dodatkowych środków na wynagrodzenia dla osób, które będą wchodziły w skład wspieranej struktury na poziomie wydziałów (7 osób, w tym 1 osoba na co najmniej 2 wydziały)
 • koszty podróży na spotkania brokerskie - planowane są 2 wyjazdy na europejskie spotkania brokerskie rocznie. W każdym wyjeździe wezmą udział 2 osoby (1 pracownik badawczo-dydaktyczny, 1 pracownik administracyjny ze struktury)