Przejdź do treści

Program stażowy

Stażami zostaną objęci studenci i studentki kierunków ze wszystkich obszarów kształcenia realizowanych na UŚ, dzięki czemu zostaną zniwelowane różnice w dostępie do praktycznych form kształcenia pomiędzy kierunkami ścisłymi i przyrodniczymi a humanistycznymi i społecznymi oraz artystycznymi.

Minimalny wymiar stażu wynosi 120 godzin zadań stażowych. Zaplanowano staże 1-miesięczne w wymiarze 120 h oraz staże 3-miesięczne w wymiarze 360 h, przy czym staże nie będą obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu. Programy stażowe w projekcie uwzględniają zalecenia zawarte w Zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01). UŚ będzie prowadził stały monitoring staży pod kątem gwarantowania ich wysokiej jakości w zakresie zgodnym z zaleceniami.