Przejdź do treści

O projekcie

 „Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

 

Wartość projektu: 39 575 144,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 38 387 890,35 zł

 

Celem głównym projektu jest rozwój Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który zostanie osiągnięty poprzez :

1) podniesienie kompetencji 2200 studentów i studentek UŚ istotnych z punktu widzenia potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację działań zmierzających do podniesienia kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych, wysokiej jakości programy stażowe oraz dostosowanie programów kształcenia UŚ do potrzeb społeczno-gospodarczych kraju i regionu, ukierunkowanych na wyposażanie studentów i studentek w praktyczne umiejętności oraz

2) wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego UŚ obejmujące: modernizację i wprowadzenie nowych narzędzi informatycznych, podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej  UŚ (264 osób) oraz kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej UŚ (170 osób), a także stworzenie uczelnianej struktury związanej z absorpcją środków finansowych.


Okres realizacji projektu obejmuje 48 miesięcy, tj. 1.10.2019-30.09.2023.

W ramach projektu realizowane są moduły:
○ Moduł programów kształcenia [M1]
○ Moduł podnoszenia kompetencji [M2]
○ Moduł programów stażowych [M3]
○ Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego [M6]