Przejdź do treści

Wykładowcy z zagranicy

Włączenie wykładowców z zagranicy jest uzupełnieniem programów kształcenia UŚ o informacje uwzględniające międzynarodowe aspekty, co pozwoli zbliżyć ofertę UŚ do poziomu innych uczelni zagranicznych.

Zadanie obejmuje włączenie wykładowców z zagranicy (profesorów wizytujących oraz wykładowców z zagranicy posiadających znaczące osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej i/lub artystycznej) w prowadzenie zajęć w ramach programów kształcenia na Wydziałach UŚ. Realizacja zadania pozwoli na wprowadzenie informacji o najbardziej aktualnych trendach w nauce i kształceniu na świecie, dzięki czemu studentki i studenci nie tylko poszerzą swoją wiedzę, ale także podniosą kompetencje językowe (większość zajęć będzie powadzona w języku angielskim).

Zaproszeni zostaną specjaliści z zakresu biologii i biotechnologii, którzy poprowadzą zajęcia dotyczące toksykologii reprodukcji w monitoringu ryzyka środowiskowego, bioinformatyki i genomiki funkcjonalnej, co pozwoli na zdobycie przez studentów i studentki wiedzy teoretycznej i umiejętności odnośnie podstaw użytkowania baz genomicznych i pokrewnych w celu analizą sekwencji, analizy genów i zależności między nimi oraz klasyfikacji funkcjonalnej białek, zrozumienie podstaw metodycznych analizy transkryptomu, proteomu oraz metabolomu, poznanie różnych metod obliczeniowych, pozyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności obsługi baz danych, analizy sekwencji, klasyfikacji i kwalifikacji funkcjonalnej białek.

Natomiast specjaliści z zakresu geografii i geologii poprowadzą zajęcia dotyczące enius loci jako wartości
przestrzeni, transformacji miast postsocjalistycznych, mineralogii i petrologii oraz geochemii. Dzięki
zajęciom studenci i studentki zapoznają się z niematerialną wartością krajobrazu rozumianą jako zespół właściwości,
organizacją przestrzeni miejskiej miasta postsocjalistycznego, z datowaniem minerałów, ich strukturą
krystalochemiczną oraz wpływem tej metodyki na ogólnogeologiczną wiedzę dotyczącą ruchu kontynentów
w historii geologicznej a także z geochemicznymi metodami rekonstrukcji środowisk sedymentacyjnych w
historii Ziemi.