Przejdź do treści

Programy międzynarodowe

Działania zaplanowane w zadaniu 12 projektu pozwolą na dokonanie takich zmian, które wpłyną na szersze wykorzystanie potencjału UŚ w zakresie absorpcji środków finansowych na działalność naukowo-badawczą i edukacyjną w ramach już istniejących rozwiązań instytucjonalnych.

Utworzenie struktury powoduje, że wzmocnieniu i zmianom ulegną istniejące dotychczas rozwiązania organizacyjne w zakresie pozyskiwania środków finansowych w Uczelni, które zostaną rozszerzone na poziomie administracji centralnej i wydziałowej. Od 2011r. w Uniwersytecie Śląskim działa wyodrębniony w administracji ogólnej, w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zagranicznych, Dział Projektów. Od tego czasu sukcesywnie następuje zatrudnianie pracowników administracyjnych również na poszczególnych wydziałach uczelni,
których zadaniem jest wspieranie kadry naukowo-dydaktycznej w procesie pozyskiwania finansowania jak również realizacji projektów dofinansowanych. W ramach działań projektowych planowane jest zorganizowanie i ujednolicenie tej struktury. 

 

Utworzenie struktury będzie obejmowało całą uczelnię, poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjno-administracyjnych oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia dla kadry naukowo-dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej w pozyskiwaniu funduszy typu Horyzont 2020, co znacząco wpłynie z wzmocnienie procesu zarządzania UŚ.