Przejdź do treści

Nabór kandydatów na zajęcia warsztatowe z zakresu praktycznego zastosowania modelowania 2D i 3D w ochronie zasobów i jakości wód podziemnych dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych

Dodane przez artur.widawski… - pt., 11/03/2023 - 10:52
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Zajęcia warsztatowe w swoim zakresie przedmiotowym dotyczą nabycia przez studentów praktycznych umiejętności budowy modeli numerycznych  kierunków i czasu przepływu wód podziemnych w warunkach naturalnych i w warunkach działalności człowieka oraz wykorzystania ich do zarządzania pracą ujęć wód podziemnych i ich ochroną.

Zajęcia odbędą się w dniach 22, 23 i 24 listopada 2023r.

Lokalizacja zajęć:  Wydział Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu, ul. Będzińska 60, sala komputerowa 506

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać w terminie do 12 listopada na adres:   

slawomir.s.sitek@us.edu.pl

Zachęcamy do udziału w szkoleniach podnoszących Państwa zawodowe kompetencje i konkurencyjność na rynku pracy!

Komplet dokumentów zawiera: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” 

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)

 

Regulamin projektu:

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, dr Artur Widawski, e-mail: artur.widawski@us.edu.pl.