Przejdź do treści

Nabór kandydatów na zajęcia warsztatowe z zakresu zarządzania bazami danych w naukach o Ziemi z elementami języka SQL dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych

Dodane przez artur.widawski… - wt., 10/31/2023 - 14:20
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Zajęcia warsztatowe z zakresu zarządzania bazami danych w naukach 
o Ziemi z elementami języka SQL

realizowanych w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 

Koordynator wydziałowy ogłasza nabór na uczestników zajęć warsztatowych z zakresu zarządzania bazami danych w naukach o Ziemi z wykorzystaniem języka SQL. Zakres tematyczny zajęć obejmuje zapoznanie się z systemami informatycznymi służącymi do zarządzania przestrzennymi i relacyjnymi bazami danych w których przechowywane są dane geoinformatyczne. Uczestnicy uzyskają wiedze i umiejętności w zakresie instalowania, konfigurowania systemów RDBMS, w tym z wykorzystaniem darmowych dodatków do baz danych postgreSQL, postGIS, spatialSQL. Wiedza zdobyta na kursie pozwoli zrozumieć mechanizmy przetwarzania i przechowywania dużych ilości danych przestrzennych a także pozwoli na wykonywanie analiz przestrzennych danych geograficznych za pomocą języka SQL

.

Uczestnikami zajęć warsztatowych mogą być studenci kierunków Geologia, Geologia stosowana, IZŚ, Geografia, Aquamatyka i Turystyka na Wydziale Nauk Przyrodniczych za wyjątkiem I roku studiów licencjackich. 

Zajęcia odbędą się w dniach  10 - 28 listopada 2023r.  

Zgłoszenia na terenowe zajęcia projektowe należy przesyłać w terminie do 5 listopada 2023 do koordynatora projektu na adres: artur.widawski@us.edu.pl  
Komplet dokumentów zawiera: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” 


Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)

Regulamin projektu:

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, pan Artur Widawski, e-mail: artur.widawski@us.edu.pl.