Przejdź do treści

Nabór kandydatów na zajęcia warsztatowe z zakresu zaawansowanych technik przetwarzania obrazów satelitarnych dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych (II edycja)

Dodane przez artur.widawski… - pon., 05/15/2023 - 15:22
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Zajęcia warsztatowe z zakresu zaawansowanych technik przetwarzania obrazów satelitarnych 

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 

Koordynator wydziałowy ogłasza nabór na uczestników zajęć warsztatowych z zakresu zaawansowanych technik przetwarzania obrazów satelitarnych. Szkolenie obejmuje zagadnienia generowania numerycznego modelu terenu na podstawie wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych, ich ortorektyfikację oraz korekcję atmosferyczną. Dodatkowo na podstawie satelitarnych obrazów radarowych wyznaczane będą tereny powodziowe. Podczas kursu zaprezentowane zostaną także darmowe i komercyjne oprogramowania teledetekcyjne oraz źródła obrazów satelitarnych. 

Uczestnikami zajęć warsztatowych mogą być studenci kierunków Geologia, Geologia stosowana, IZŚ, Geografia, Aquamatyka i Turystyka na Wydziale Nauk Przyrodniczych za wyjątkiem I roku studiów licencjackich. 

Zajęcia odbędą się w dniach 02 i 16 czerwca 2023r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu, ul. Będzińska 60, sala 103, I p 

Zgłoszenia na certyfikowane szkolenie należy przesyłać w terminie do 30 maja do koordynatora projektu na adres: artur.widawski@us.edu.pl  Komplet dokumentów zawiera: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” 


Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)

Regulamin projektu:

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, pan Artur Widawski, e-mail: artur.widawski@us.edu.pl.