Przejdź do treści

Nabór kandydatów na zagraniczną wizytę studyjną u pracodawców "Zarządzanie krajobrazem w krajach UE" dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych

Dodane przez artur.widawski… - śr., 07/26/2023 - 16:41
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Zagraniczna wizyta studyjna u pracodawców - Zarządzanie krajobrazem w krajach UE 

realizowanej w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 

Koordynator wydziałowy ogłasza nabór na uczestników zagranicznej wizyty studyjnej u pracodawców - Zarządzanie krajobrazem w krajach UE. Udział w wizycie studialnej pozwoli na uzyskanie kompetencji zawodowych do analizy narzędzi prokrajobrazowych stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz prowadzenia obserwacji krajobrazowych przy wykorzystaniu panoram widokowych.  Dodatkowo uczestnicy zapoznają się z zasadami badania percepcji krajobrazu, analizy systemu planowania przestrzennego w obszarach chronionych i zarządzania krajobrazem w krajach Unii Europejskiej.

Uczestnikami zajęć warsztatowych mogą być studenci wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Przyrodniczych za wyjątkiem I roku studiów licencjackich. 

Zajęcia odbędą się w dniach  8 - 13 maja 2023r.   

Zgłoszenia na terenowe zajęcia projektowe należy przesyłać w terminie do 20 kwietnia do koordynatora projektu na adres: artur.widawski@us.edu.pl  
Komplet dokumentów zawiera: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” 


Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)

Regulamin projektu:

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, pan Artur Widawski, e-mail: artur.widawski@us.edu.pl.