Przejdź do treści

Nabór kandydatów na szkolenie z podstaw programowania w języku PYTHON z elementami algorytmiki dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych

Dodane przez artur.widawski… - sob., 11/11/2023 - 21:19
Logo Uniwersytetu Śląskiego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 

Podstawy programowania w języku Python 
z elementami algorytmiki

realizowanych w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00 

Koordynator wydziałowy ogłasza nabór na uczestników specjalistycznego szkolenia, podczas którego zostanie zaprezentowane i skonfigurowane dla każdego studenta środowisko programistyczne PYTHON. W trakcie kursu studenci nauczą się wykorzystywać biblioteki do wizualizacji danych w naukach o Ziemi jak np. analizy zjawisk sejsmicznych, meteorologicznych i ich lokalizacji oraz prezentacji na mapach.  Zdobyta przez uczestnika kursu wiedza pozwoli mu na samodzielne tworzenie zindywidualizowanych i dedykowanych narzędzi obliczeniowych zarówno w naukach o Ziemi jak i możliwych do wykonania w innych gałęziach gospodarki.

Uczestnikami zajęć warsztatowych mogą być studenci kierunków Geologia, Geologia stosowana, IZŚ, Geografia, Aquamatyka, Turystyka, Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych za wyjątkiem I roku studiów licencjackich. 

Zajęcia odbędą się w dniach  21 - 30 listopada 2023r.  na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

Zgłoszenia na specjalistyczne szkolenie należy przesyłać w terminie do 16 listopada 2023 do koordynatora projektu na adres: artur.widawski@us.edu.pl  
 

Komplet dokumentów zawiera: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” 


Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia (wersja czarno-biała)
Załącznik nr 6b: Formularz rezygnacji z udziału w Projekcie (wersja czarno-biała)

Regulamin projektu:

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-2 i 4-7 w ramach Projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator merytoryczny na wydziale, pan Artur Widawski, e-mail: artur.widawski@us.edu.pl.