Przejdź do treści

NABÓR NA ZAGRANICZNE STAŻE DYDAKTYCZNE 7-dniowe i 3-miesięczne dla pracowników kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej

Dodane przez aleksandra.pot… - wt., 06/14/2022 - 11:02
nabór kadry dydaktycznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW ZAGRANICZNYCH STAŻY DYDAKTYCZNYCH

w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”

POWR.03.05.00-00-z301/18-00

 

 

Koordynator projektu ogłasza nabór na staże dydaktyczne dla kadry akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Każdy staż powinien trwać 7 dni lub 3 miesiące i odbywać się na uczelniach zagranicznych. Uczestnik samodzielnie wybiera jednostkę, w której odbędzie staż.
 
 
UWAGA: w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie transportu środkami transportu zbiorowego do miejsca odbywania stażu oraz kosztów pobytu w postaci stypendium do wysokości 1 diety za dobę.

 

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 14-30 CZERWCA 2022

 

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny, który w wyznaczonym terminie dostarczy do dostarczy do pokoju 2.3 lub 2.9, ul. Bankowa 12 w Katowicach komplet dokumentów wymienionych poniżej. Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą dostarczyć dokumenty w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres juwm.zintegrowane@us.edu.pl. Na potrzeby rekrutacji możliwe jest dostarczenie maila ze zgodą przełożonego, gdy niemożliwe jest zdobycie podpisu na załączniku nr 6.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej

Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

 

Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej.

 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 6.