Przejdź do treści

Nabór na zajęcia warsztatowe z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego pt. Warsztaty Metodyka pracy urzędnika

Dodane przez grzegorz.dobro… - pt., 05/26/2023 - 19:32
Logo Uniwersytetu Śląskiego

Koordynator Projektu ogłasza nabór na zajęcia warsztatowe z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego pt. Warsztaty Metodyka pracy urzędnika dla studentów i studentek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” POWR.03.05.00-00-Z301/18-00

 

OPIS WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest przekazanie Uczestnikom wiedzy na temat praktycznych aspektów pracy urzędnika. Zadaniem Wykonawcy jest wprowadzenie Uczestników w zadania realizowane przez instytucję państwową lub samorządową, którą reprezentuje, przybliżenie jej struktury organizacyjnej, stanowisk pracy i możliwych form zatrudnienia, ale przede wszystkim pokazanie praktycznych aspektów pracy takich jak zbadanie stanu faktycznego sprawy administracyjnej, przygotowanie rozstrzygnięć oraz ich uzasadnienie. Wykonawca powinien umożliwić Studentom obserwację pracy urzędnika oraz wykonywanie pod jego nadzorem prostych czynności należących do kompetencji na danym stanowisku. Wszelkie czynności urzędowe powinny zostać omówione pod względem teoretycznym i praktycznym. W ramach warsztatów, Wykonawca powinien także omówić wytyczne dotyczące etyki pracy pracownika sektora publicznego. Program warsztatów powinien przewidywać także przedstawienie praktycznej kwestii odpowiedzialności urzędnika za naruszenie obowiązków i norm etycznych. Podsumowaniem części warsztatów powierzonych Wykonawcy powinno być praktyczne zadanie, w ramach którego Uczestnicy będą musieli rozwiązać postawiony przed nimi problem odpowiadający kompetencjom instytucji reprezentowanej przez Wykonawcę. W celu rozwiązania problemu, Wykonawca powinien umożliwić Uczestnikom korzystanie z aktów prawnych i konsultacji. Rezultatem warsztatów urzędniczych powinno być opracowanie przez uczestnika projektu rozstrzygnięcia: decyzji/postanowienia albo uzasadnienia do nich

Na tematykę zajęć składają się następujące zagadnienia:

1.           Status urzędnika organu administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji reprezentowanej przez Wykonawcę 

2.           Odpowiedzialność urzędnika, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji reprezentowanej przez Wykonawcę 

3.           Obowiązki i czynności urzędnicze, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji reprezentowanej przez Wykonawcę 

4. Rozwiązywanie zagadnień problemowych.

 

Wymiar godzin: 7 h.

Liczba grup: 2

 NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 

7 do 14 czerwca 2023 r.

poprzez złożenie kompletu dokumentów* na ręce wydziałowego koordynatora merytorycznego projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” dr hab. prof. UŚ Grzegorza Dobrowolskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11B, p. 1.33. 

*Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1b: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/tek do Projektu 

Załącznik nr 2b: Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

Załącznik nr 3b: Formularz danych osobowych uczestnika Projektu 

Załącznik nr 4b: Oświadczenie uczestnika projektu 

Załącznik nr 5b: Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia 

 Tylko osoby, które złożą komplet dokumentów będą brane pod uwagę przy rekrutacji.

UWAGA: Załączniki od 1 do 4 składa się tylko raz a załączniki nr 5 odpowiednio do każdego ogłoszenia o szkoleniu w ramach projektu.

W dokumentach, w części:

1b średnia z ocen zostanie uzupełniona przez Dziekanat

5b prosimy umieścić znak X tylko w wierszu: Warsztat/ zajęcia warsztatowe, a w kolumnie Szczegółowa nazwa wybranego wsparcia wpisać:  "metodyka pracy urzędnika”

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem: grzegorz.dobrowolski@us.edu.pl

 

Tagi