Przejdź do treści

Zadania

ZADANIE 1 Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na wydziałach UŚ

Opracowanie i realizacja nowych kierunków studiów/specjalności I i II stopnia na wybranych Wydziałach UŚ, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu i kraju, ukierunkowanych na wyposażenie studentów/ek w praktyczne umiejętności oczekiwane na rynku pracy

 • „Polityki miejskie i doradztwo publiczne”
 • „Logopedia”
 • Specjalność "Muzyka popularna - wykonawstwo i produkcja" na studiach II stopnia na  kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”
 • Specjalność "Animacja" na studiach II stopnia na kierunku "Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej"

Zadanie zakłada również modyfikację kierunków już funkcjonujących na Wydziałach UŚ:

 • "Doradztwo filozoficzne i coaching"
 • „Geologia stosowana”
 • „Geografia”
 • „Inżynieria zagrożeń środowiskowych”
 • „Turystyka”
 • „Inżynieria biomedyczna”
 • „Matematyka – specjalność nauczycielska”
 • „Informatyka stosowana”

Zadanie obejmuje również zakup niezbędnego do uruchomienia nowatorskich kierunkach wyposażenia. Nowe kierunki studiów oraz te zmodyfikowane zostaną opracowane zgodnie z ciągle zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy, z uwzględnieniem założonych branż. Szczególny nacisk zostanie położony na zaplanowanie, przeprowadzenie oraz dostosowanie zajęć o profilu praktycznym, prowadzonych m.in. przez praktyków z branży.

ZADANIE 2 Realizacja programów kształcenia w językach obcych na Wydziałach UŚ

Opracowanie i realizacja 2 nowych kierunków i 1 nowej specjalności studiów II stopnia w języku angielskim na wybranych Wydziałach UŚ, skierowanych zarówno do studentów z Polski jak i cudzoziemców:

 • "International Business Law and Arbitration"
 • "Creation in new media"
 • Specjalność "Geograficzne Systemy Informacyjne"

Studia na UŚ cieszą się coraz większym zainteresowaniem kandydatów z zagranicy, co więcej także kandydaci z Polski coraz częściej są zainteresowani studiowaniem w języku angielskim co daje im większe możliwości zatrudnienia (również za granicą). Tworzenie na Wydziałach UŚ nowych kierunków studiów w języku angielskim jest też odpowiedzią na jeden z celów strategicznych uczelni jakim jest umiędzynarodowienie.

ZADANIE 3 Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia na wydziałach UŚ

Zadanie zakłada włączenie wykładowców z zagranicy w tym profesorów wizytujących oraz praktyków posiadających znaczące osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej i/lub artystycznej w prowadzenie zajęć w ramach programów kształcenia na Wydziałach UŚ. Zaangażowanie wykładowców z zagranicy poszerzy wiedzę i horyzonty studentów/ek uczestniczących w zajęciach, pozwoli też na rozwijanie kontaktu pomiędzy ośrodkami naukowymi za granicą. Ważnym atutem zajęć jest fakt, że będą prowadzone w języku angielskim, co sprzyja podnoszeniu kompetencji językowych studentów/ek. Zadanie wpisuje się w jeden z celów strategicznych uczelni jakim jest umiędzynarodowienie.

ZADANIE 4 Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji oraz zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje studentów UŚ

Podniesienie kluczowych kompetencji studentów/ek oraz zdobycie praktycznych umiejętności cenionych przez pracowników z założonych branż w zakresie szkoleń wybranych we współpracy z pracodawcami, które zwiększą konkurencyjność Uczestników/czek Projektu na rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem, po którego zdaniu studenci/tki otrzymają certyfikat, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. Egzaminy wybrano na podstawie sugestii pracodawców, z którymi współpracują Wydziały UŚ oraz analizy rynku pracy. Zadanie zakłada również realizację warsztatów kształcących kompetencje studentów/ek.

ZADANIE 5 Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów UŚ realizowane w formie projektowej

Zadanie zakłada realizację dodatkowych zadań praktycznych dla studentów/ek realizowanych w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych. Wskazane zajęcia pomyślane są jako praktyczne uzupełnienie kompetencji uczestników w zakresie ściśle związanym z możliwościami stawianymi przez współczesny rynek pracy w danej branży, w tym rozwiązywanie w zespołach projektowych problemów związanych z różnymi dziedzinami nauki w zależności od kierunku studiów.

ZADANIE 6 Wizyty studyjne studentów UŚ u pracodawców

Zadanie zakłada realizację wizyt studyjnych u pracodawców celem weryfikacji wiedzy nabytej na studiach w kontakcie ze środowiskiem pracy i zdobycie praktycznych umiejętności związanych z daną branżą. Studenci/tki zapoznają się w praktyce z organizacją pracy w firmach, a także ze specyfiką i działalnością firm/instytucji. Poznają również uwarunkowania związane z procesem zarządzania i funkcjonowania pracowników w naturalnym środowisku pracy. W ramach wsparcia poza zajęciami merytorycznymi podczas wizyty, założono dla każdego Uczestnika/czki Projektu transport i ubezpieczenie + w wyjątkowych przypadkach dodatkowo wyżywienie i nocleg.

ZADANIE 7 Różne formy aktywności wynikające ze współpracy uczelni z pracodawcami realizowane dla studentów UŚ

Zadanie zakłada realizację różnych form aktywności w tym warsztatów i zajęć praktycznych z pracodawcami. Działanie ma na celu podniesienie kompetencji studentów/ek z zakresu kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych. Kontakt z pracodawcami w ramach założonych zajęć ma pozwolić na weryfikację wiedzy teoretycznej nabytej na studiach z oczekiwaniami pracodawców względem jej wykorzystywania w praktyce.

ZADANIE 8 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry UŚ

Zadanie zakłada realizację działań podnoszących kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia zajęć w językach obcych. W ramach zadania założono również staże dydaktyczne i wizyty studyjne. Założone formy wsparcia odpowiadają na wymogi zmieniającego się świata i oczekiwań studentów/ek, m.in. promują udział nowoczesnych technologii informatycznych w procesie nauczania w szkole wyższej. Nabycie nowych kompetencji dydaktycznych przez kadrę akademicką poskutkuje urozmaiceniem, unowocześnieniem i zwiększeniem efektów kształcenia prowadzonych przez nią zajęć, a przez to lepszym wykształceniem studentów/ek UŚ, zgodnym z wymogami rynku pracy.

ZADANIE 9 Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią - stworzenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz modernizacja stron internetowych na UŚ

W ramach zadania planuje się wdrożenie działań mających na celu poprawę jakości funkcjonowania i zarządzania UŚ, poprzez udoskonalenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, tj:

 • Zakup Call dostępu do darmowego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania na potrzeby SEOD),
 • modernizacja i tłumaczenie kluczowych kwestii stron internetowych Wydziałów/UŚ;
 • dostosowanie stron www Wydziałów/UŚ do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
ZADANIE 10 Podnoszenie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w UŚ

W ramach zadania zaplanowano realizację szeregu szkoleń dla kadry kierowniczej i administracyjnej, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania i zarządzania uczelnią. W celu racjonalnego i wydajnego wydatkowania środków, zaplanowano zrealizowanie głównie szkoleń zamkniętych, które charakteryzują się preferencyjnymi cenami. Jedynie specjalistyczne szkolenia informatyczne i językowe zostały dostosowano do indywidualnych potrzeb kadry administracyjnej i kadry zarządzającej.

ZADANIE 11 Przeprowadzenie "Bilansu kompetencji" studentów/ek UŚ oraz "Audytu" pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej UŚ

Badaniem w ramach bilansu kompetencji objętych będzie łącznie 1501 studentów/ek, dwukrotnie: raz na wejściu do projektu, drugi raz w momencie zakończenia wszystkich form wparcia (ocena podniesionych kompetencji). Badanie to umożliwi wymierne efekty w diagnozowaniu kompetencji studentów/ek jako różnicę pomiędzy stanem wyjściowym i wejściowym kompetencji i kwalifikacji posiadanych przez Uczestników/czek Projektu. Badanie poprzez audyt ma na celu szczegółowe określenie luk kompetencyjnych pracowników, efektem czego będzie dobranie odpowiednich szkoleń do potrzeb Uczestników/czek Projektu w ramach zad. 10, w celu wyrównania poziomu kompetencji, jak również określeniu wymaganego poziomu spełnienia danej kompetencji przez pracownika na określonym stanowisku.