Przejdź do treści

Warsztaty

Warsztaty ze specjalistami/ekspertami zewnętrznymi kształtujące kompetencje zawodowe dla studentów kierunków z obszaru nauk społecznych (zadanie 113)

Zaplanowano warsztaty z pracodawcami wpisującymi się w następujące aktywności zawodowe:

  • Pracodawcy / firmy o charakterze szkoleniowym rozwijające umiejętności angażowania grup i zespołów do wspólnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania działań, tworzenia lub udoskonalania rozwiązań/produktów oraz wymiany wiedzy a także zajmujące się zagadnieniami komunikacji i kooperacji w firmie. Celem współpracy jest wprowadzenie w zagadnienia związane z prowadzeniem szkoleń z zakresu tzw. umiejętności twardych dotyczących zagadnień, które powinny dawać konkretną umiejętność zawodową, ułatwiających wejście studentów na rynek pracy zgodnie z kierunkiem lub mające istotne znaczenie dla działalności firm. 
  • Pracodawcy / firmy prowadzący badania z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Badania prowadzone na zlecenie instytucji administracji państwowej i samorządowej, a także organizacji pożytku publicznego oraz instytucji otoczenia biznesu. Projekty badawcze realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnej metodologii dopasowanej do specyfiki danego obszaru badawczego. Celem współpracy jest przybliżenie studentom praktycznej wiedzy związanej ze specyfiką prowadzenia badań społecznych czy marketingowych w wyspecjalizowanych firmach wraz z informacjami związanymi z organizacją pracy grupowej, zarządzaniem projektami, komunikowaniem etc.
  • Pracodawcy / firmy konsultingowe, outsourcingowe lub zajmujące się doradztwem strategicznym, operacyjnym, IT (informatycznym), personalnym etc.. Celem współpracy jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy analityka, konsultanta czy project managera.
  • Pracodawcy / firmy i agencje zajmujące się public relations lub digital marketing, realizujące projekty z zakresu komunikacji korporacyjnej, media relations, CSR itp. Celem współpracy jest poznanie specyfiki firm i sposobów realizacji działań związanych z budową strategii komunikacyjnych i ich praktycznego zastosowania np. w  komunikacji politycznej - zasady prowadzenia kampanii wyborczej, wykorzystania w niej poszczególnych kanałów komunikacyjnych, w tym mediów społecznościowych.
  • Pracodawcy / instytucje samorządowe świadczące pomoc społeczną realizujące gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych (ośrodki pomocy społecznej w skali lokalnej i regionalnej), organizacje pozarządowe etc. Celem współpracy jest zapoznanie ze specyfiką pracy w instytucjach pomocy społecznej.
  • Firmy produkcyjne lub usługowe o złożonej strukturze organizacyjnej oraz widocznej w przestrzeni miejskiej działalności public i media relations. Celem współpracy jest poznanie złożonych procesów komunikacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa, zasad porozumiewania się, również na etapie rekrutacji i selekcji pracowników oraz relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym działań marketingowych, reklamowych i public relations.
  • Redakcje medium o zasięgu przynajmniej regionalnym, posiadającego swoje oddziały w śląskich miastach. Kontakt z przedstawicielami redakcji ma na celu zapoznanie studentów z warunkami pracy w mediach w warunkach ich konwergencji, poznanie wymagań stawianych współczesnym dziennikarzom, sposobów ich pracy, organizacji redakcji i poszczególnych jej działów.
  • Jednostki samorządu terytorialnego. Współpraca ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w samorządzie, włącznie z procedurą rekrutacji na poszczególne stanowiska, uwarunkowania pracy poszczególnych referatów, zapoznać z wymaganiami merytorycznymi stawianymi pracownikom samorządowym. Studenci mogą zapoznać się z realiami pracy urzędowej, zasadami pozyskiwania finansowania ich działalności, komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, jak również uprawnieniami i obowiązkami poszczególnych organów władzy samorządowej.
  • Pracodawcy / instytucje (służby mundurowe) zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem narodowym (wewnętrznym) oraz międzynarodowym. Współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem ma na celu zwiększenie poziomu wrażliwości społecznej, uczy trafnego identyfikowania zagrożeń dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także pozwala na nabycie umiejętności właściwego doboru środków celem zapobiegania, ograniczania a nawet całkowitego eliminowania współczesnych wyzwań i zagrożeń dla porządku publicznego, grup i jednostek społecznych.

Planowane w roku akademickim 2019/2020